Lees

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 | DEFINITIES

1. TINY STUDIOS JOT + FEST, gevestigd te Zaandijk, KvK-nummer , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als TINY STUDIOS JOT +  FEST.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder.

3. Overige gebruiker(s) die al dan niet samen met de huurder in de accommodatie verblijven worden aangeduid als gasten.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan TINY STUDIOS JOT + FEST tegen betaling een accommodatie beschikbaar stelt aan huurder en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie van TINY STUDIOS JOT + FEST waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en er geen voorwaarden van een derde platform gelden.

2. Een overeenkomst tussen TINY STUDIOS JOT + FEST en huurder komt tot stand op het moment dat TINY STUDIO JOT + FEST of een derde partij die de accommodatie van TINY STUDIOS JOT + FEST aanbiedt, een reserverings- of bestelbevestiging heeft verzonden.

3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle gasten van de accommodatie van TINY STUDIOS JOT + FEST.

4. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. TINY STUDIOS JOT + FEST heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie zal altijd voor akkoord ter beschikking worden gesteld aan de huurder.

1. TINY STUDIOS JOT + FEST kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige reserveringen.

3. Afbeeldingen van de accommodatie zijn een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling van de accommodatie. Aan deze afbeeldingen kunnen echter geen rechten worden geleend. TINY STUDIOS JOT + FEST is gerechtigd de inrichting aan te passen indien zij dit nodig acht.

4. Het aanbod van TINY STUDIOS JOT + FEST kan alleen worden gereserveerd door personen die ouder zijn dan 18 jaar. Reserveringen door personen jonger dan 18 jaar worden niet in behandeling genomen.

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de gereserveerde periode, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De in het aanbod vermelde tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. In het aanbod staat de prijs per nacht vermenigvuldigd met het aantal nachten en bijbehorende schoonmaakkosten, parklasten en toeristenbelasting vermeld.

3. Extra opties die niet bij de reservering zijn inbegrepen zoals aangegeven in het aanbod, kunnen tegen een meerprijs worden afgenomen.

4. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling van de volledige reservering.

5. TINY STUDIOS JOT + FEST factureert vooruit, via een eenmalige betaling. De reservering is pas definitief na volledige betaling.

6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. TINY STUDIOS JOT + FEST heeft het recht de vergoedingen op enig moment aan te passen. Voor reeds bevestigde reserveringen blijft het afgesproken tarief van toepassing.

7. Indien de kosten van TINY STUDIOS JOT + FEST na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen (energie, belastingen e.d.) heeft TINY STUDIOS JOT + FEST het recht om de verhoogde prijs bij de huurder in rekening te brengen. De prijsverhoging zal maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen.

8. Van eventuele kortingen of aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bestel- en/of reserveringsbevestiging is verzonden.

9. Het is niet mogelijk om verschillende kortingen en/of aanbiedingen te combineren.

10. Indien TINY STUDIOS JOT + FEST en huurder zijn overeengekomen om de huurder en/of andere gasten te vervangen dan blijft huurder hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde bedrag, eventuele schade en annuleringskosten. Voor meer informatie wordt verwezen naar Artikel 7.4.

11. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, het verblijf eerder aanvangt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

12. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de huurder van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

13. Indien de huurder in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder.

14. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de huurder zijn de vorderingen van TINY STUDIOS JOT + FEST op de huurder onmiddellijk opeisbaar.

1. Van eventuele kortingen of aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bestel- en/of reserveringsbevestiging is verzonden.

2. Het is niet mogelijk om verschillende kortingen en/of aanbiedingen te combineren.

3. TINY STUDIOS JOT + FEST is niet verantwoordelijk voor aanbiedingen en/of acties op derde platformen.

1. Huurder stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan TINY STUDIOS JOT + FEST.

2. Huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. TINY STUDIOS JOT + FEST zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Huurder vrijwaart TINY STUDIOS JOT + FEST voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt huurder niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en komt de reservering hierdoor in gevaar, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van huurder.

1. Op de overeengekomen dag van de aankomst kan huurder de accommodatie vanaf 15:00 uur betrekken, tenzij anders overeengekomen. Op de dag van vertrek dient huurder de accommodatie voor 10:00 uur te verlaten. Indien Europarcs Marina Strandbad andere tijden hanteert, zullen die tijden gelden.

2. Huurder dient het personeel en andere gebruikers van het park te respecteren. Huurder dient geen overlast te veroorzaken en respect voor andermans (persoonlijke) eigendommen te hebben. Het park is bedoeld voor recreatie. Agressie, in wat voor vorm dan ook, wordt niet getolereerd.

3. Huisdieren zijn in de accommodaties van TINY STUDIOS JOT + FEST niet toegestaan.

4. Openbaar dronkenschap en drugsgebruik zijn niet toegestaan.

5. Roken is in de accommodatie niet toegestaan.

6. Het is niet toegestaan om feesten/evenementen te organiseren in de accommodatie.

7. Het is niet toegestaan om content van pornografische en/of seksuele aard te maken in en om de accommodatie.

8. Bezoek dient te worden aangemeld bij de receptie. Hiervoor kan een toeslag in rekening worden gebracht.

9. Het is niet toegestaan om afval te laten slingeren. Bij de receptie van het park bevindt zich een milieustraat waar afval kan worden deponeert in de daarvoor bestemde containers.

10. Het is niet toegestaan om elektrische auto’s op te laden middels de stroomvoorziening van de accommodatie. Er zijn op het park bij de algemene parkeerplaatsen e-oplaadpunten beschikbaar.

11. Omdat de accommodatie van TINY STUDIOS JOT + FEST zich bevindt op het terrein van Europarcs Marina Strandbad zijn eventuele aanvullende huisregels van het park van toepassing. Huurder is zelf verantwoordelijk om zich van deze regels op de hoogte te stellen.

12. Indien huurder zich niet houdt aan de huisregels dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de gehele looptijd van de reservering. Indien huurder het gebruik van de accommodatie eerder beëindigt dan de overeengekomen data heeft huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de kosten, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien de reservering wordt geannuleerd zijn mogelijk annuleringskosten verschuldigd.
De annuleringskosten zijn als volgt:
Meer dan 30 kalenderdagen voor de aankomstdatum: geen annuleringskosten
15 – 30 kalenderdagen voor de aankomstdatum: 25% van de totale reservering
8 – 14 kalenderdagen voor de aankomstdatum: 50% van de totale reservering
4 – 7 kalenderdagen voor de aankomstdatum: 75% van de totale reservering
0 – 3 kalenderdagen voor de aankomstdatum: 100% van de totale reservering

3. Indien huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum en zonder nadere kennisgeving niet gearriveerd is, wordt dit beschouwd als een annulering.

4. Huurder kan een reservering alleen overdragen aan een andere persoon indien dit schriftelijk is overeengekomen met TINY STUDIOS JOT + FEST en na het toesturen van de benodigde gegevens van een nieuwe huurder. Ook voor aanvullende gasten geldt dat in (schriftelijk) overleg kan worden gewijzigd.

5. TINY STUDIOS JOT + FEST behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van reden afwijkende reserveringen, bijvoorbeeld omdat deze geen recreatief karakter hebben, te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen.

6. TINY STUDIOS JOT + FEST is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien deze ontbinding wordt gerechtvaardigd door het ontstaan van nieuwe of gewijzigde omstandigheden die het voortzetten van de overeenkomst onwenselijk dan wel onmogelijk maken.

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval de reflexwerking niet van toepassing is zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

1. TINY STUDIOS JOT + FEST is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. TINY STUDIOS JOT + FEST is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. TINY STUDIOS JOT + FEST is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, niet-aflevering, beschadiging van gegevens, manipulatie, onderschepping door derden of overbrengen van virussen.

4. Huurder en/of gasten van de accommodatie zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het park.

5. Huurder en/of gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van het inventaris van de accommodatie of de accommodatie zelf. Eventuele schade dient door de huurder en/of gasten onmiddellijk gemeld te worden aan TINY STUDIOS JOT + FEST. Schade dient per direct te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat de schade niet ontstaan is door schuld van de huurder en/of gasten.

6. TINY STUDIOS JOT + FEST is niet aansprakelijk voor het verlies van persoonlijke eigendommen van huurder en/of gasten in de accommodatie.

7. Indien de huurder en/of gasten overlast veroorzaken van welke aard dan ook of wangedrag vertonen dan kan TINY STUDIOS JOT + FEST de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. Er is in ieder geval sprake van overlast indien overige gebruikers of medewerkers van de camping dit als zodanig kwalificeren. De huurder heeft hierbij geen recht op restitutie van de huurprijs.

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door TINY STUDIOS JOT + FEST aan huurder ter beschikking gestelde afbeeldingen, content en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij TINY STUDIOS JOT + FEST. Het is huurder nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

3. Bij inbreuk komt TINY STUDIOS JOT + FEST een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

ARTIKEL 12 . BIJZONDERE BEPALINGEN

1. TINY STUDIOS JOT + FEST of een door TINY STUDIOS JOT + FEST aangewezen partij heeft te allen tijde toegang tot de accommodatie bij noodgevallen of in het geval van reparaties. Indien mogelijk zal dit vooraf met de huurder worden afgestemd dan wel aangekondigd.

2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. TINY STUDIOS JOT + FEST wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.


ARTIKEL 13. KLACHTEN

1. Huurder is verplicht om klachten over het aanbod en betalingen binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan TINY STUDIOS JOT + FEST. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op klachten te reageren.

2. Huurder is verplicht om klachten over het verblijf per direct na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan TINY STUDIOS JOT + FEST. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op klachten te reageren.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 14. GESCHILBESLECHTING

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin TINY STUDIOS JOT + FEST is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens TINY STUDIOS JOT + FEST en betrokken derden 12 maanden.

Email
Whatsapp
FAQ
Instagram
Pipeluurseweg 8, 7225 ND Olburgen